sddc

SDDC(Software Define DataCenter)

SDDC که مخفف (Software-Defined Datacenter) که به آن‌ها دیتاسنترهای مجازی گفته می‌شود برای اولین بار ایده تشکیل آن‌ها برای ایجاد زیرساخت (IT) به صورت مجازی به کار رفت با استفاده از آن شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های اضافی برای ایجاد دیتاسنتر فیزیکی اضافی را کم کنند.
سه جز اصلی دیتاسنترهای نرم افزاری:
مجازی سازی سرور
مجازی سازی شبکه
مجازی سازی فضای ذخیره سازی