لیست برخی از سازمان‌هایی که اینوتک افتخار همکاری با آن‌ها را داشته است:

bahbahan
banksrmaye2
baznshtgi2
companies_logo2
danshga_yasoj
deltaban
electronikcard
folad_botay
folad_kashn
gaz_tehrn
jovin
kanon
kerman_motor
mokhbrat
naft_gaz_aqajari
pars
ostandari
parsgrma
petroshimi_gachsarn
petroshimi_kharg
qarargah_khatam
sam_sirvan
sazman
sazman_bander
shahrdri_tehran
shar_dari
shazand
sherkt_naft
tansim
sairan
mahsham

و همچنین سازمان‌ها و ارگان‌هایی که از بردن نام آن‌ها معذوریم.