iaas

خدمات (Infrastructure as a service) که به اختصار (IaaS) نامیده می‌شود، به خدمات زیرساخت‌ها به عنوان سرویس شناخته می‌شوند. با استفاده از این خدمات شرکت‌ها می‌توانند امکانات زیرساختی خود را بدون خرید و مدیریت تجهیزاتی مانند سرور و فضای ذخیره سازی و حتی تجهیزات شبکه، راه اندازی کنند. تیم متخصصان اینوتک خدمات مشاوره و آنالیز نیازهای شرکت برای سرویس (IaaS) و ارائه و پیاده سازی آن را انجام می‌دهد. با کمک اینوتک و اجرایی این سرویس شرکت‌ها با کاهش چشمگیر هزینه‌ها، عدم نیاز به نیرو‌های زیرساختی و پشتیبانی بهره‌مند می‌شوند.