database

در تمامی سازمان‌ها و شركت‌های بزرگ و كوچک از بانک اطلاعات يا ديتا‌بيس استفاده می‌گردد. ديتابيس بهترين روش برای ذخيره اطلاعات می‌باشد. درصورتيكه به هر دليلی برای اين ديتابيس‌ها مشكلی پيش بی‌یايد، صدمات و هزينه‌های جبران ناپذير و سنگينی به آن سازمان وارد می‌شود. در چنين شرايطی كارشناسان شركت اينوتک به كمک شما می‌آيند تا با خدمات تخصصی ما در انواع ديتابيس (بخصوص SQL و Oracel) اين ديتاها را در اسرع وقت بازيابی كنيد.